FriBalance Logo
Alles onder controle!

Disclaimer

De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Ondanks dat is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. FriBalance sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of de informatie die via deze website is verkregen.

Al onze werkzaamheden worden verricht krachtens een overeenkomst van opdracht gesloten met FriBalance. Hierop zijn van toepassing onze Algemene Voorwaarden, waarin beperkingen van aansprakelijkheid zijn opgenomen. Behoudens in die Algemene Voorwaarden opgenomen uitzonderingen is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Onze Algemene Voorwaarden zijn op 26 juni 2017 gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank, onder nummer 41/2017 VARIANT 2 en zijn te vinden op www.FriBalance.nl.

FriBalance
Croleskwartier 23
8651 HB IJlst
(0515) 532261
06 15117976
info@fribalance.nl